Wiedza

Strategia biznesowa firmy – o tym warto rozmawiać

Strategia firmy

Tematem kolejnego spotkania przedsiębiorców była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu w codziennym funkcjonowaniu i organizacji przedsiębiorstwa. 

Czym jest strategia firmy

Pod pojęciem strategii, w małej lub średniej firmie przyjęto raczej zwięzłe określenie sensu i celu istnienia organizacji, a nie sążnisty dokument strategiczny,  który czasem opracowuje zewnętrzna firma doradcza.  Strategia dla MŚP powinna mieć kilka kartek i być poplamiona kawą, co wskazuje na to, że ktoś do niej zagląda. Dobra strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. W dobie szybko zmieniających się okoliczności rynkowych cele jakie wynikają ze strategii, cele operacyjne, cele finansowe, powinny być ciągle monitorowane i  strategia powinna w sposób ciągły być poddawana konstruktywnej krytyce. Ważny dla właściciela czy zarządu firmy jest namysł nad jej przyszłością i metodami jej owocnego zapewniania. Spotkania strategiczne powinny odbywać się w oderwaniu od bieżącej działalności, najlepiej poza siedzibą i biurem, w wąskim gronie osób, które będą potem nadzorowały jej realizację. Nie powinny być ograniczone czasowo z góry, nie należy w dniu takiego spotkania planować innych działań. Ważne jest, aby nie tworzyć strategii jednoosobowo, pomocny będzie wspólnik, dyrektor finansowy czy zewnętrzny doradca biznesowy. Dobre koncepcje rodzą się miedzy głowami, ważna jest krytyczna weryfikacja koncepcji, ale też udział zbyt wielu osób w takim spotkaniu nie sprzyja klarowności wizji. A wizja firmy powinna stać ponad strategią firmy.

Dokument strategii powinien uwzględniać dynamikę rynku

Strategia nie powinna też być wyryta w kamieniu. Okoliczności rynkowe się zmieniają, nastroje konsumentów podlegają fluktuacjom, pojawiają się nowe technologie, nowe modele biznesowe wypierają te starsze. Ślepe podążanie i siłowe forsowanie przyjętej strategii, może doprowadzić do perfekcyjnej realizacji kiepskiego planu. Warto więc ciągle trzymać rękę na rynkowym pulsie, wspierać dynamiczne sposoby zarządzania aby zapewniać mozliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia.

Jeśli przyjęto już strategię, to oprócz działań proaktywnych, ważne jest też „przycinanie suchych gałęzi”. Firmy rozwijają się na ogół organicznie, bywa że działalność, która firmie dała początek, z czasem staje się działaniem mniejszościowym, lub mniej rentownym niż inne. Często z przyczyn sentymentalnych czy osobistych, utrzymuje się takie działanie. Tymczasem jeśli wyraźnie nie mieści się ono w strategii firmy, z bólem serca nawet, należy je wygasić.

strategia firmy

Realizacja strategii firmy

Realizacja strategii nie wyklucza poszukiwania obszarów działania w niej nieujętych. Zawsze należy szukać nowych szans, ważne aby nie powodowały one zasadniczej zmiany DNA firmy bez świadomej decyzji w tej sprawie. Jednolitość działań służy małym i średnim przedsiębiorstwom. Jeśli znajdzie się coś bardzo dobrze rokującego, należy przemyśleć strategię ponownie. Zresztą strategię należy przepracowywać cyklicznie, nie ma strategii na wieki, a w obecnej dobie, wobec zmienności otoczenia, jej ważność staje się coraz krótsza. Jednym z kluczowych obszarów rozważań strategicznych powinien być Twój model biznesowy, który stanowi centralne miejsce strategii biznesowej.

Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu strategii Twojej firmy? Widzisz potrzebę udoskonalenia modelu biznesowego? Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy bez zobowiązań.

Podczas dyskusji przedsiębiorców, padło też pytanie o przeszkody w realizacji strategii. Zebrani stwierdzili, że takich przeszkód jest nieskończenie wiele, ale radzić sobie z nimi trzeba, a jasna strategia pozwala wybrać metody takiego radzenia sobie. Za ważną przeszkodę uznano problemy z pracownikami. W ostatnim czasie zmieniło się znacznie podejście ludzi do pracy, przedsiębiorąca zmuszony jest raczej do negocjowania warunków i efektu pracy, niż może wydawać i egzekwować polecenia. Najstarszym motywatorem są oczywiście pieniądze, ale w branżach twórczych takie samo znaczenie dla pracowników ma sens tego co robią. Tu strategia jest pomocna, bo może być narzędziem jednoczenia się załogi wokół jej realizacji. Warto strategicznie podchodzić do kwestii budowania i utrwalania właściwej kultury organizacyjnej, która sprzyja zwiekszaniu efektywności pracowników i realizacji postawionych celów. Cele z punktu widzenia strategicznego powinny być wpisane w długofalową wizję rozwoju organizacji.

Całe zarządzanie strategiczne powinno też uwzględniać aktualną sytuację w danym czasie na rynku oraz branży, gdyż kontekst w jakim funkcjonuje firma , jest kluczowy dla właściwego alokowania zasobów. Sukces strategiczny, będzie wypadkową tego że:

  • wizja firmy będzie uwzględniać wszystkich interesariuszy
  • proces dostarczania wartości do klienta będzie skuteczny i efektywny
  • zarządzanie będzie sprzyjało kulturze ciągłego rozwoju

Aby osiągnąć powyższe, niezależnie czy to w obszarze produkcji czy usług, strona odpowidzialna stategicznie za przedsiębiorstwo, będzie musiała potrafić właściwie zakomunikować najpierw wizję, później strategię firmy - na odpowiednim poziomie ogólności - wszystkim pracownikom, tak aby zespół przyjął je jak własne. Wszyscy pracownicy firmy powinni mieć świadomość sensu i celu jej działania. Taka wiedza pozwala im podejmować samodzielnie decyzje korzystne dla organizacji. Zasadnicze punkty i wartości strategii powinny być jak najczęściej przypominane i powtarzane pracownikom, przy okazji przypomina sobie o nich i zarząd. Choć bez pracowników nie da się realizować strategii, to odpowiedzialność za jej realizację spoczywa głównie nie na nich, a na zarządzie firmy. To on, między innym poprzez jasne komunikowanie celów i zasad firmy, będzie rozliczony z realizacji strategii firmy. Sukces biznesu, wzrost, osiągnięcia strategicznych celów dla produktów i marki oraz wyprzedzenie konkurencji - będą jak to w Polsce "dziełem wszystkich" - natomiast wszelkie porażki i odstępstwa od planu możesz jako właściciel czy zarząd od razu przypisać wyłącznie sobie.

Strategiczny wpływ właściciela

Pojawiło się też zagadnienie natury etyczno-filozoficznej: na ile strategia firmy jest pochodną osobowości właściciela czy głównego menedżera firmy. Im mniejsza organizacja tym bardziej, ale wraz ze wzrostem firmy, konieczne jest uwzględnianie punktu widzenia i zasad przestrzeganych przez innych, bo mało który sukces jest dziełem wyłącznie jednego człowieka.