Akademia skutecznego menedżera

Akademia skutecznego menedżera to cykl szkoleniowy podczas którego wzniesz swoje kompetencje zarządcze i komunikacyjne na wyższy poziom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, managerem w dużej firmie czy założycielem startupu – potrzebujesz skutecznych narzędzi do rozwoju własnego i organizacji. 

Niniejszy warsztat składa się z trzech dwudniowych modułów.

Cena kompletnego sześciodniowego kursu to 7500 zł brutto. Zapewniamy dofinansowanie w kwocie do 80%. Płacisz tylko 1500 zł za całość! Zaczynamy już 26 maja 2018 roku!

Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Zarejestruj się już teraz – REJESTRACJA

Data szkolenia 25-26.05.2018 r. / 16 godz. dydaktycznych

Cel: Rozwój umiejętności zarządczych poprzez doskonalenie wykorzystania nowoczesnych technik menedżerskich w zakresie:

 • Wyznaczania i przekazywania  celów
 • Tworzenia struktur/wykorzystania zasobów kadrowych
 • Dobierania odpowiednich stylów zarządczych
 • Delegowania zadań
 • Monitorowania wyników
 • Motywowania
 • Kontroli jakości pracy

Po tym szkoleniu będziesz lepiej:

 • Tworzyć i przekazywać swoją wizję zespołu
 • Rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu
 • Tworzyć skuteczne struktury zespołów zadaniowych
 • Angażować pracowników w cele indywidualne i zespołowe
 • Dobierać  odpowiedni styl przywódczy do możliwości i wymagań sytuacji
 • Delegować i egzekwować zadania
 • Motywować i stymulować rozwój podwładnych

Opis tematyczny szkolenia (główne zagadnienia): 

Ja jako menedżer:

 • Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról.
 • Atrybuty nowoczesnego przywództwa.
 • Role i funkcje menedżerskie.
 • Modele zarządzania zespołem.
 • Modelowanie zaufania.
 • Dylemat menedżerski: orientacja na ludzi czy na zadania… 
 • Rozwój i automotywacja lidera

      Efektywność menedżerska:

 • Poczucie siły sprawczej:  poszerzanie kręgu wpływu w zespole i organizacji.
 • Wybór i konstruowanie celów.
 • Sztuka planowania – wykorzystanie zasobów.
 • Organizowanie pracy zespołu – zarzadzanie efektywnością.
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich i ich komunikowanie.

      Praca z potencjałem efektywnych zespołów:

 • Moja wizja zespołu – jak ją skonstruować i wdrożyć?
 • Cechy efektywnych zespołów i ich kreowanie.
 • Dysfunkcje pracy zespołowej.
 • Klimat współpracy.
 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Zarządzanie rolami w zespole.
 • Budowanie struktury odpowiedzialności.
 • Przesunięcia zasobów – zmiany w zespołach.

      Style zarządzania:

 • Typy osobowości menedżerów – psychologiczne uwarunkowania sposobu zarządzania.
 • Inteligencja emocjonalna menedżera.
 • Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi.
 • Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady.

     Zarządzanie sytuacyjne.

 • Dostosowywanie sposobu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników mierzonego stopniem rozwoju kompetencji i zaangażowanie. Styl nakazowy, pouczający, wspierający i delegujący.
 • Problem z elastycznością:  zarządzanie „różnorodnością”.

     Delegowanie zadań:

 • Co i jak delegować?
 • Świadome delegowanie jako realizacja planów rozwojowych pracowników.
 • Błędy w delegowaniu zadań.
 • Udzielanie wsparcia.
 • Egzekwowanie wyników.

Feedback i prowadzenie trudnych rozmów    

 • Funkcje monitorowania: stabilizacja, korekta, rozwój.
 • Komunikacja ukierunkowana na „problem” a nie na „osobę”.
 • Wspierające techniki udzielania/przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Asertywność menedżera.
 • Elementy rozmowy coachingowej w procesie monitorowania pracy.

Motywowanie pracowników

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Gdzie działa „marchewka”, dlaczego nie działa „kij”.
 • Motywacyjne systemy operacyjne: motywacja  2.0 i 3.0.
 • Psychologiczne filary motywacji: poczucie sensu, wykonalność zadania, powierzenie odpowiedzialności, rozumienie oczekiwań i poczucie sprawiedliwości.
 • Praktyka motywacji: odkrywanie szans na motywowanie, osobiste patenty motywacyjne.

Kryzys w zespole: 

 • Załamanie współpracy – źródła i działania naprawcze.
 • Style zachowań menedżerów w zarządzaniu konfliktem i ich efekty.
 
Trener: Andrzej Szostak

 

Data szkolenia 08-09.06 / 16 godz. dydaktycznych

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności sprzedażowo – negocjacyjnych dzięki wykorzystaniu praktycznych metod i technik stosowanych w sektorze B2B.

Po szkoleniu będziesz lepiej

 • Nawiązywać relacja handlowe w sektorze B2B
 • Określać potrzeby biznesowe kontrahentów 
 • Prezentować swoje usługi i produkty w sposób atrakcyjny dla klienta
 • Wykorzystywać proces negocjacyjny i techniki negocjacji w rozmowach handlowych
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach handlowych 

Opis tematyczny szkolenia (główne zagadnienia)

Początek spotkania handlowego – dużo zagrożeń, jeszcze więcej szans

 • Jak efektywnie rozpocząć spotkanie handlowe B2B
 • Psychologiczne aspekty kontaktu: efekt pierwszeństwa, efekt świeżości
 • Wstępne definiowanie biznesowych potrzeb kontrahentów

Definiowanie problemów i ich zaspokajanie – najefektywniejsza metoda sprzedaży

 • Model sprzedaży TONK
 • Wywoływanie własnej świadomości klienta, czyli pokazywanie długotrwałych
 • Określanie aktualnej sytuacji klienta
 • Poszukiwanie problemów partnera biznesowego
 • Eksploracja, czyli poszukiwanie i odkrywanie nowych trudności 

Cechy dobrego handlowca: 

 • Poznanie i wykorzystanie koncepcji D. Pinka: dostrojenie, optymizm, klarowność
    

Zasada złotego kręgu 

 • Definiowanie indywidualnych wartości 
 • Klient na pierwszym miejscu – prezentowanie rozwiązań z nastawieniem na odbiorcę 

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach handlowych

 • Zapobieganie trudnym sytuacjom – komunikacja von Thuna
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów   

Podstawy negocjacji biznesowych

 • Przebieg procesu negocjacyjnego
 • Określenie możliwych wyników negocjacji
 • Ustalenie BATNA, WATNA, ZOPA

 
Techniki negocjacyjne 

 • „To nie takie proste”
 • „Dobry i zły policjant”
 • Niska piłka
 • Salami
 • Presja czasu
 • Impas
    

Analiza swojego stylu negocjacyjnego: 

 • Poznanie swojego stylu negocjacyjnego
 • Dopasowanie stylu do rodzaju prowadzonych negocjacji

Metoda prowadzenia zajęć

 • Analizy przypadków, ćwiczenia aktywizujące, mini wykład, gry negocjacyjne
Trener: Alan Kusz

 

Data szkolenia 22-23.06.2018 r. / 16 godz. dydaktycznych

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności w zakresie analizowania informacji w celu ich oceny, selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

 1. Po szkoleniu będzie lepiej:
 • wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu;
 • analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystyczne;
 • rozpoznawać typowe błędy percepcyjne prowadzące do złych decyzji;
 • rozpoznawać relacje i powiązania pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji
  z wykorzystaniem teorii gier;
 • wykorzystywać przeanalizowane informacje do podjęcia trafnych decyzji indywidualnych i menedżerskich.

Opis tematyczny szkolenia (główne zagadnienia):

Wprowadzenie:

 • Paradoksy decyzyjne – dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia – jak mózg analizuje dane:

 • współpraca i role półkul mózgowych; 
 • podzielność uwagi, co można a czego nie można robić jednocześnie;
 • myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów.

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (Festinger, Kahneman, Thaler):

 • dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji; 
 • decyzje podejmowane w warunkach ryzyka – odmienne strategie wobec zysków i strat;
 • księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe;
 • jak ochrona własnego ego doprowadza nas do zguby – fatalne skutki redukcji dysonansu poznawczego.

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:

 • heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy;
 • pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu;
 • jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie;
 • pułapki definicji problemu i jak ich unikać;
 • pułapki oceniania i prognozowania oraz ich nieraz przykre konsekwencje.

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:

 • ryzyko a niepewność, wpływ sposobu przedstawienia ryzyka na decyzje;
 • błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka;
 • reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej;
 • statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych);
 • czy bociany przynoszą dzieci? Błędne interpretowanie korelacji jako zależności przyczynowo-skutkowej;
 • zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w nauczaniu.

Racjonalna nieświadomość:

 • Postrzeganie podprogowe, prepercepcja, kiedy nieświadomość odznacza się większą wydajnością percepcyjną niż świadomy umysł?
 • Intuicyjne a racjonalne podejście do rozwiązywanie zadań.

Dedukcja, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu:

 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe;
 • praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez;
 • wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna.

Metody teorii gier w analizie informacji:

 • schematy decyzyjne w teorii gier (potrójny pojedynek, metoda draftu w koszykówce, cykor, jastrzębie i gołębie, walka płci) i ich występowanie w życiu społecznym;
 • dylemat więźnia, jego zastosowania oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu;
 • zastosowania algorytmów dopasowania, np. stabilnego małżeństwa, do przydziału uczniów do szkół, dopasowania dawców i biorców organów do przeszczepów.

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności:

 • piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań;
 • sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego;
 • burza mózgów i sposoby jej wykorzystania.

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu:

 • style podejmowania decyzji menedżerskich;
 • model Vrooma-Yettona-Jago czyli jak uzależnić styl od problemu i sytuacji grupy;
 • heurystyki decyzyjne.

Metoda prowadzenia zajęć. Kolejne tematy są wprowadzane według schematu: 

 1. zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna;
 2. podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców;
 3. analiza powstałych problemów;
 4. wyciągnięcie wniosków praktycznych na temat analizy informacji i podejmowania decyzji.

Zadania i pytania jest oparte na paradoksach decyzyjnych, w trakcie szkolenia uczestnicy wielokrotnie przekonują się jak błędne mogą być intuicje dotyczące omawianych zagadnień.

Trener: Marek Szopa

 Marek SzopaMarek Szopa – profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat propaguje oparte na dowodach podejście do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Jego doświadczenia to kilkanaście tysięcy godzin usług rozwojowych obejmujących m.in.:

 • prowadzenie szkoleń i konsultacji negocjacyjnych m.in. dla: Min. Gospodarki  (przygotowanie do negocjacji akcesyjnych UE), PISM, Szkoły Negocjacji House of Skills, Can Pack, Allianz;
 • szkolenia z podejmowania decyzji m.in. dla Kancelarii Prezydenta, Premiera, ministerstw i urzędów centralnych;
 • prowadzenie warsztatów strategicznych oraz konsultacji dla zarządów dużych firm (ING Bank Śląski, BZ WBK SA, Termoorganika SA, Jandar SA);
 • przygotowanie i realizację programy studiów typu MBA dla kadry menedżerskiej Comarch SA,  Alpinus SA i studiów podyplomowych na WSBiF;
 • tworzenie i realizację programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej i pracowników banków:  Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, PKO BP, KGHM, PGE, Tauron i wiele innych;
 • współautor standardu usług rozwojowych SUS 2.0 PIFS, kunsultant systemu BUR PARP;
 • autor polskiej wersji narzędzia do badania kultury organizacji Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa.

Andrzej SzóstakAndrzej Szóstak – doktor socjologii, kulturoznawca, historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista z zakresu psychologii biznesu. Praktyk zarządzania, kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich. 

Wykładowca na studiach trenerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Szkolił trenerów wewnętrznych m.in. dla WBK, PKO BP, BZ WBK, ING Bank Śląski, Powszechnego Banku Kredytowego, BPH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów, ARiMR oraz ZUS. 

Prowadził menedżerskie projekty szkoleniowe dla zarządów ING, BPH i Banku Zachodniego WBK. Jest autorem rozwiązań szkoleniowych w zakresie rozwoju menedżerskiego dla czołowych firm w Polsce, m.in. PKO BP, Deloitte, Deutsche Leasing, Comarch (MBA), HP, CMC, KGHM, PGE, Navo, Vattenfall, Tauron. 

Twórca i koordynator wdrożenia standardów obsługi klienta w WBK i Polskiej Grupie Energetycznej. Trener outdoorowy. Mówca motywacyjny.


Alan KuszAlan Kusz – Trener Biznesu i HR Business Partner. Autor modelu Rozwoju Efektywności Biznesowej (REB), narzędzia służącego do usprawniania procesów biznesowych oraz szkoleniowych. Jest absolwentem wydziału Transportu Politechniki Śląskiej i Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Akademia Trenera Biznesu oraz Akademia Menedżera Sprzedaży. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

Od początku kariery związany ze sprzedażą od branży technicznej przez finansową po call center. Specjalizuje się w efektywnych szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania, komunikacji oraz negocjacji. Prowadzi coachingi sprzedażowe oraz menadżerskie.
Przeprowadzał badania i wprowadzał standardy obsługi klientów dla jednej z największych sieci sklepów z branży RTV/AGD. Zarządzał zespołami pracowników oraz projektami. Ma doświadczenie jako trener i sprzedawca. Obecnie menadżer działu szkoleń w ogólnopolskiej sieci sklepów RTV/AGD. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Stowarzyszenia HR Business Partnerów.