Szkolenie menedżerskie – Akademia Skutecznego Menedżera –  to cykl szkoleniowy podczas którego wzniesiesz swoje kompetencje zarządcze i komunikacyjne na wyższy poziom. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, medżerem w dużej firmie czy założycielem startupu – potrzebujesz skutecznych narzędzi do rozwoju własnego i organizacji.

Niniejszy warsztat składa się z rozbudowanych modułów. Istnieje możliwość modyfikacji programu i dostosowania modułów do potrzeb organizacji.

Cel: Rozwój umiejętności zarządczych poprzez doskonalenie wykorzystania nowoczesnych technik menedżerskich w zakresie:

 • Wyznaczania i przekazywania  celów
 • Tworzenia struktur/wykorzystania zasobów kadrowych
 • Dobierania odpowiednich stylów zarządczych
 • Delegowania zadań
 • Monitorowania wyników
 • Motywowania
 • Kontroli jakości pracy

Po tym szkoleniu będziesz lepiej:

 • Tworzyć i przekazywać swoją wizję zespołu
 • Rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu
 • Tworzyć skuteczne struktury zespołów zadaniowych
 • Angażować pracowników w cele indywidualne i zespołowe
 • Dobierać  odpowiedni styl przywódczy do możliwości i wymagań sytuacji
 • Delegować i egzekwować zadania
 • Motywować i stymulować rozwój podwładnych

Opis tematyczny szkolenia (główne zagadnienia): 

Ja jako menedżer:

 • Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról.
 • Atrybuty nowoczesnego przywództwa.
 • Role i funkcje menedżerskie.
 • Modele zarządzania zespołem.
 • Modelowanie zaufania.
 • Dylemat menedżerski: orientacja na ludzi czy na zadania…
 • Rozwój i automotywacja lidera

      Efektywność menedżerska:

 • Poczucie siły sprawczej:  poszerzanie kręgu wpływu w zespole i organizacji.
 • Wybór i konstruowanie celów.
 • Sztuka planowania – wykorzystanie zasobów.
 • Organizowanie pracy zespołu – zarzadzanie efektywnością.
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich i ich komunikowanie.

      Praca z potencjałem efektywnych zespołów:

 • Moja wizja zespołu – jak ją skonstruować i wdrożyć?
 • Cechy efektywnych zespołów i ich kreowanie.
 • Dysfunkcje pracy zespołowej.
 • Klimat współpracy.
 • Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Zarządzanie rolami w zespole.
 • Budowanie struktury odpowiedzialności.
 • Przesunięcia zasobów – zmiany w zespołach.

      Style zarządzania:

 • Typy osobowości menedżerów – psychologiczne uwarunkowania sposobu zarządzania.
 • Inteligencja emocjonalna menedżera.
 • Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi.
 • Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady.

     Zarządzanie sytuacyjne.

 • Dostosowywanie sposobu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników mierzonego stopniem rozwoju kompetencji i zaangażowanie. Styl nakazowy, pouczający, wspierający i delegujący.
 • Problem z elastycznością:  zarządzanie „różnorodnością”.

     Delegowanie zadań:

 • Co i jak delegować?
 • Świadome delegowanie jako realizacja planów rozwojowych pracowników.
 • Błędy w delegowaniu zadań.
 • Udzielanie wsparcia.
 • Egzekwowanie wyników.

Feedback i prowadzenie trudnych rozmów    

 • Funkcje monitorowania: stabilizacja, korekta, rozwój.
 • Komunikacja ukierunkowana na „problem” a nie na „osobę”.
 • Wspierające techniki udzielania/przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Asertywność menedżera.
 • Elementy rozmowy coachingowej w procesie monitorowania pracy.

Motywowanie pracowników

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Gdzie działa „marchewka”, dlaczego nie działa „kij”.
 • Motywacyjne systemy operacyjne: motywacja  2.0 i 3.0.
 • Psychologiczne filary motywacji: poczucie sensu, wykonalność zadania, powierzenie odpowiedzialności, rozumienie oczekiwań i poczucie sprawiedliwości.
 • Praktyka motywacji: odkrywanie szans na motywowanie, osobiste patenty motywacyjne.

Kryzys w zespole: 

 • Załamanie współpracy – źródła i działania naprawcze.
 • Style zachowań menedżerów w zarządzaniu konfliktem i ich efekty.

Podstawy negocjacji biznesowych

 • Przebieg procesu negocjacyjnego
 • Określenie możliwych wyników negocjacji
 • Ustalenie BATNA, WATNA, ZOPA

Techniki negocjacyjne

 • „To nie takie proste”
 • „Dobry i zły policjant”
 • Niska piłka
 • Salami
 • Presja czasu
 • Impas
   

Analiza swojego stylu negocjacyjnego:

 • Poznanie swojego stylu negocjacyjnego
 • Dopasowanie stylu do rodzaju prowadzonych negocjacji

Metoda prowadzenia zajęć

 • Analizy przypadków, ćwiczenia aktywizujące, mini wykład, gry negocjacyjne

Analiza biznesowa i podejmowanie decyzji

Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności w zakresie analizowania informacji w celu ich oceny, selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

 1. Po szkoleniu będzie lepiej:
 • wybierać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu;
 • analitycznie przyswajać informacje – interpretować informacje słowne, liczbowe, statystyczne;
 • rozpoznawać typowe błędy percepcyjne prowadzące do złych decyzji;
 • rozpoznawać relacje i powiązania pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji
  z wykorzystaniem teorii gier;
 • wykorzystywać przeanalizowane informacje do podjęcia trafnych decyzji indywidualnych i menedżerskich.

Opis tematyczny szkolenia (główne zagadnienia):

Wprowadzenie:

 • Paradoksy decyzyjne – dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia – jak mózg analizuje dane:

 • współpraca i role półkul mózgowych;
 • podzielność uwagi, co można a czego nie można robić jednocześnie;
 • myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów.

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (Festinger, Kahneman, Thaler):

 • dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji;
 • decyzje podejmowane w warunkach ryzyka – odmienne strategie wobec zysków i strat;
 • księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe;
 • jak ochrona własnego ego doprowadza nas do zguby – fatalne skutki redukcji dysonansu poznawczego.

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:

 • heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy;
 • pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu;
 • jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie;
 • pułapki definicji problemu i jak ich unikać;
 • pułapki oceniania i prognozowania oraz ich nieraz przykre konsekwencje.

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:

 • ryzyko a niepewność, wpływ sposobu przedstawienia ryzyka na decyzje;
 • błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka;
 • reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej;
 • statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych);
 • czy bociany przynoszą dzieci? Błędne interpretowanie korelacji jako zależności przyczynowo-skutkowej;
 • zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w nauczaniu.

Racjonalna nieświadomość:

 • Postrzeganie podprogowe, prepercepcja, kiedy nieświadomość odznacza się większą wydajnością percepcyjną niż świadomy umysł?
 • Intuicyjne a racjonalne podejście do rozwiązywanie zadań.

Dedukcja, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu:

 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe;
 • praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez;
 • wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna.

Metody teorii gier w analizie informacji:

 • schematy decyzyjne w teorii gier (potrójny pojedynek, metoda draftu w koszykówce, cykor, jastrzębie i gołębie, walka płci) i ich występowanie w życiu społecznym;
 • dylemat więźnia, jego zastosowania oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu;
 • zastosowania algorytmów dopasowania, np. stabilnego małżeństwa, do przydziału uczniów do szkół, dopasowania dawców i biorców organów do przeszczepów.

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności:

 • piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań;
 • sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego;
 • burza mózgów i sposoby jej wykorzystania.

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu:

 • style podejmowania decyzji menedżerskich;
 • model Vrooma-Yettona-Jago czyli jak uzależnić styl od problemu i sytuacji grupy;
 • heurystyki decyzyjne.

Metoda prowadzenia zajęć. Kolejne tematy są wprowadzane według schematu: 

 1. zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna;
 2. podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców;
 3. analiza powstałych problemów;
 4. wyciągnięcie wniosków praktycznych na temat analizy informacji i podejmowania decyzji.

Zadania i pytania jest oparte na paradoksach decyzyjnych, w trakcie szkolenia uczestnicy wielokrotnie przekonują się jak błędne mogą być intuicje dotyczące omawianych zagadnień.