Regulamin wydarzenia

1. Organizatorem wydarzenia jest TechMine Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grabowa 2; 40-172 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453217, NIP 9542742702, kapitał zakładowy 15.000 zł.
Wydarzenie

2. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie Organizatora.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika kompletnego i prawdziwego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora.

4. Jeśli tak zaznaczono, warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest zwrotne potwierdzenie takiego faktu przez Organizatora.

ZMIANY TERMINU I ZAKRESU WYDARZENIA

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia, jego programu oraz do odwołania wydarzenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE, WIZERUNEK

6. Szanujemy Twoją prywatność.

7. Masz pełną możliwość wglądu i edycji Twoich danych, łącznie z ich usunięciem.

8. Twój adres e-mail nie jest widoczny dla nikogo.

9. Możemy używać Twojego adresu e-mail do przesyłania wiadomości związanych z działalnością TechMine i naszych partnerów.

10. We współpracy z naszymi partnerami możemy wysyłać na Twój adres e-mail informacje o prowadzonych wspólnie działaniach, w tym o charakterze marketingowym.

11. Przetwarzamy i chronimy dane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

12. Używamy plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

13. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

14. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

15. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i używanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora. W szczególności w formie zdjęć i nagrań z wydarzeń. Uczestnik może powyższą zgodę w każdym momencie odwołać.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

16. W przypadku cofnięciu zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pisemnie (mail lub list polecony) TechMine.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2018 r.