ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkolenia jest TechMine Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grabowa 2; 40-172 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453217, NIP 9542742702, kapitał zakładowy 15.000 zł.

SZKOLENIA

2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://techmine.pl
3. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. wysokość wynagrodzenia Organizatora, przedmiot, program, termin oraz miejsce szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
5. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

6. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
8. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu osób, które nie są konsumentami jest dokonanie płatności całości wynagrodzenia w terminie 7 dni od terminu wystawienia faktury pro forma. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem szkolenia jest krótszy niż 7 dni, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. Zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
9. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkoleniu faktury VAT.
10. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury VAT.
11. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu.
12. Po dokonaniu zgłoszenia, na prośbę Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest podać aktualne dane do faktury.
13. Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy wybrali przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.
14. Uczestnik, będący konsumentem, który nie wybiera formy przedpłaty niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 (trzech) dni od zawiadomienia go przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach zamówienia, powinien potwierdzić zamówienie w ten sam sposób. Brak potwierdzenia poczytywany jest jako odstąpienie od umowy.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

15. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
17. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
18. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
20. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

22. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

24. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

25. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

27. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora. Uczestnik może powyższą zgodę w każdym momencie odwołać.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

28. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia.
29. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.