fbpx

Regulamin

Regulamin TechMine Business Hub

Definicje:

TMBH – TechMine Business Hub, klub prowadzony przez TechMine Sp. z o.o.

Partner – przedsiębiorca przyjęty w poczet członków TMBH

Abonament – opłata miesięczna za wybrany Pakiet Korzyści

Pakiet (Korzyści) – zestaw usług przysługujący Partnerowi z tytułu uczestnictwa w TMBH

Treści – dostarczany przez Partnera materiał w postaci artykułów, opracowań, analiz, prezentacji, materiałów audio i video

Seminaria – prowadzone przez Partnera szkolenia, warsztaty, webinaria

§1 Organizator TechMine Business Hub

 1. TechMine Business Hub (zwany dalej TMBH) prowadzony jest przez TechMine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-172), przy ul. Grabowej 2, wpisaną do KRS pod numerem 0000453217, posiadającą NIP: 9542742702 , kapitał zakładowy w wysokości 15.000zł, zwaną dalej Organizatorem, TechMine lub Hub.
 2. Celem TechMine Business Hub jest wspieranie członków TMBH w prowadzeniu działalności gospodarczej przez realizowanie działań opisanych w „Pakietach Korzyści„.

§2 Zasady przyjęcia do TMBH

 1. Członkiem TMBH może zostać tylko przedsiębiorca i/lub członek zarządu przedsiębiorstwa. „Członek TMBH” może być zamiennie nazywany Partnerem.
 2. Przez bycie przedsiębiorcą rozumie się prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, bycie wspólnikiem spółki osobowej, partnerskiej lub posiadanie udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W szczególnych przypadkach za przedsiębiorcę uznaje się osobę prowadzącą przedsięwzięcie we wczesnej fazie rozwoju (start-up), które nie posiada jeszcze osobowości prawnej.
 3. Partnerem zostaje zawsze osoba fizyczna a nie firma/spółka. Jako płatnika Abonamentu, może ona wskazać firmę w której jest osobą upoważnioną do zaciągania tego typu zobowiązań.
 4. Aby zostać Partnerem konieczne jest:

a. Złożenie formularza aplikacyjnego (Aplikacji) i wyrażenie w nim zgody na niniejszy regulamin

b. Uzyskanie pozytywnej rekomendacji przynajmniej jednego Partnera

c. Potwierdzenie przyjęcia w poczet Partnerów przez Zarząd TechMine

§3 Etyka i dobre praktyki

 1. Partner zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów etycznych w biznesie oraz do stosowania dobrych praktyk dotyczących jego branży.
 2. Partner zobowiązuje się do życzliwości, otwartości i działania w dobrej wierze względem innych Partnerów oraz TechMine.

§4 Członkostwo

 1. Przystąpienie do TMBH następuje dobrowolnie i na czas nieokreślony, licząc od miesiąca wskazanego przez Partnera w Aplikacji.
 2. Przystąpienie do TMBH może też nastąpić na czas określony dwunastu miesięcy, bez możliwości jego skrócenia, jeśli tak zaznaczono w Aplikacji. Jeśli do dnia zakończenia uczestnictwa Partner nie oświadczył pisemnie inaczej, to po upływie dwunastu miesięcy, uczestnictwo w TMBH staje się uczestnictwem na czas nieokreslony, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Po przyjęciu do TMBH Partner zobowiązany jest opłacać miesięczną opłatę Abonamentową(„Pakiet”) za uczestnictwo w TMBH, zgodnie z wybranym przez siebie wariantem. Faktury za Abonament wystawiane będą za każdy miesiąc z góry z  siedmiodniowym terminem płatności.
 4. Ustanie członkostwa następuje na skutek złożenia pisemnej (list polecony na adres TechMine lub wiadomość e-mail doręczona na adres TMBH) rezygnacji z uczestnictwa w TMBH z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia („Okres Wygaszania”) liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiła rezygnacja.
 5. Ustanie członkostwa może też nastąpić przez usunięcie Partnera z TMBH przez TechMine z zachowaniem lub w szczególnych przypadkach bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za szczególne przypadki uznaje się w szczególności nieprzestrzeganie zasad opisanych w §3 lub nieopłacenie Abonamentu.
 6. W trakcie Okresu Wygaszania, Partner może korzystać z wszelkich należnych mu przywilejów, zgodnie z wybranym Pakietem i jest zobowiązany do opłacania Abonamentu za ten okres.
 7. Partner jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w TMBH. W szczególności Partner zobowiązuje się do regularnego brania udziału w spotkaniach z cyklu „Coffee” oraz szkoleniach i seminariach hubowych.
 8. W sytuacjach wyjątkowych w zastępstwie Partnera udział w spotkaniach i szkoleniach może wziąć inna osoba z organizacji Partnera przez niego delegowana, będąca współwłaścicielem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub wyższej kadry zarządzającej.

§5 Pakiety Korzyści

 1. Z tytułu uczestnictwa w TMBH Partner może korzystać z usług opisanych w Pakietach.
 2. Usługi w liczbie i zakresie powinny być wykorzystane przez Partnera w okresie na jaki zostały przyznane. Niewykorzystane usługi przepadają i nie ulegają kumulacji oraz Partnerowi nie przysługuje z tego tytułu żaden ekwiwalent.
 3. Zmiana przez TechMine zakresu usług w poszczególnych Pakietach, a w szczególności rozszerzenie ich zakresu lub zastąpienie innymi, nie stanowi naruszenia ani zmiany niniejszego regulaminu oraz nie jest podstawą do żądania przez Partnera jakiegokolwiek zadośćuczynienia.
 4. Treści dostarczane przez Partnera muszą mieć charakter merytoryczny. Odniesienia sprzedażowe i marketingowe mogą się znajdować jedynie w informacji dodatkowej o autorze i organizacji którą reprezentuje, dołączonych do Treści. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty oraz odrzucenia Treści, jeśli nie spełnia ona wymagań merytorycznych Organizatora.
 5. Treści publikowane i propagowane są w terminach i miejscach wybranych przez Organizatora z uwzględnieniem preferencji Partnera.
 6. Zawartość merytoryczna Seminariów prowadzonych przez Partnera musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Organizatora. Wystąpienia Seminaryjne Partnera muszą posiadać walor edukacyjny, merytorycznie odnosić się do poruszanego zagadnienia i nie zawierać bezpośrednich odniesień sprzedażowych i marketingowych. Terminy i miejsca Seminariów wyznacza Organizator po uwzględnieniu preferencji Partnera.

§5 Poufność

 1. TechMine oraz Partnerzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które Partnerzy oznaczyli jako poufne.
 2. W szczególności za informacje poufne uznaje się plany, know-how, informacje organizacyjne, kadrowe, prawne, handlowe, technologiczne i operacyjne Partnera lub TechMine, które oznaczył on jako poufne.