ORGANIZATOR

1. Organizatorem „Otwartej Sieci Doradczej” jest TechMine Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grabowa 2; 40-172 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453217, NIP 9542742702, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.000 zł.

OTWARTA SIEĆ DORADCZA

2. Spotkania Otwartej Sieci Doradczej (dalej: OSD) odbywają się w terminach opisanych na stronie http://techmine.pl
3. Spotkania stanowiące cykl OSD noszą nazwę „Open Space Business Workshop” (dalej: OSBW) wraz z każdorazowo ustalonym podtytułem.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

4. Warunkiem udziału w OSBW jest dostępność wolnych miejsc, przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora nie później niż na 3 dni przed terminem OSBW (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora) oraz potwierdzenie możliwości uczestnictwa przez Organizatora. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
5. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie.

CENNIK OSD

6. Pierwszy udział w OSBW jest bezpłatny. Udział w kolejnych OSBW jest płatny na następujących zasadach:

A. Wejście jednorazowe: 199 zł

B. Pakiet „B” – 3 wejścia 499 zł

C. Pakiet „C”-  6 wejść 899 zł

Wejścia wykupione w pakietach należy wykorzystać w czasie 6 kolejnych OSBW licząc od daty dokonania płatności. Niewykorzystane wejścia przepadają, bez możliwości zwrotu pieniędzy.

7.Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w OSBW, niezbędne narzędzia i materiały. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania.
8. Warunkiem uczestnictwa w OSBW osób, które nie są konsumentami jest dokonanie płatności całości wynagrodzenia w terminie 5 dni od terminu wystawienia faktury pro forma. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem OSBW jest krótszy niż 5 dni, warunkiem uczestnictwa w OSBW jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia OSBW. Zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
9. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w OSBW oraz wystawionej po zakończeniu OSBW faktury VAT.
10. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia OSBW lub doręczona podczas OSBW. Płatność za OSBW na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury VAT.
11. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu.
12. Pod dokonaniu zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany jest podać aktualne dane do faktury.
13.  Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy wybrali przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.
14. Uczestnik, będący konsumentem, który nie wybiera formy przedpłaty niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 (trzech) dni od zawiadomienia go przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach zamówienia, powinien potwierdzić zamówienie w ten sam sposób. Brak potwierdzenia poczytywany jest jako odstąpienie od umowy.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

15. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
16. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną.

17. Dniem zawarcia umowy jest dzień dokonania zgłoszenia wraz z wybraniem pozycji oferty.

 

ZMIANY TERMINU OSBW

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu OSBW.
19. W przypadku odwołania OSBW przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub proporcjonalnej części lub przeprowadzi OSBW w innym wskazanym przez siebie terminie.
20.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu OSBW o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

21. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia OSBW.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

23. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

24. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

26. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora. Uczestnik może powyższą zgodę w każdym momencie odwołać.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

27. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora.
28. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r.