kaizen

Kaizen oznacza podejmowanie próby usprawniania procesu we właściwy sposób, małymi kroczkami. Małe kroki oznaczają niewielekie w zakresie ale częste przedsięwzięcia ukierunkowane na cel. Celem jest eliminacja marnotrawstw i problemów organizacyjnych, które generują koszty. W takim podejściu dominuje praca zespołowa a przez zespół rozumie się grupę ludzi o różnych talentach, umiejętnościach i specjalizacjach. Taki sposób organizacji pracy zespołowej, powoduje efekt synergii doświadczeń, co zwielokrotnia efekty i wzmacnia więzi wśród pracowników. W praktyce doradczej mówimy, że wdrażamy kulturę czy wręcz filozofię kaizen, która strategicznie wpływa na budowanie samodoskonalącej organizacji.

Pracownicy uczestniczący w kaizen w stosunkowo niedługim czasie stają się samodzielni, pomysłowi i innowacyjni. W ten sposób odciążają menadżerów z codziennej pracy nad rozwiązywaniem pojawiających się problemów. Dzięki temu zaoszczędzony czas menadżerowie mogą przeznaczyć na działania strategiczne a pracownicy mogą realizować swoje cele i się rozwijać.

Doświadczenie pokazuje, że suma licznych niewielkich zmian, daje większe efekty niż kilka dużych projektów.